PRACOWNICY NIESAMODZIELNI

 PRACOWNICY NIESAMODZIELNI

 

dr Anna AUGUSTYNIUK-KRAM

 e-mail: a.kram@uksw.edu.pl

Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mikrobiologii i ekologii gleby, w szczególności na różnorodności i funkcjonowaniu grzybów owadobójczych oraz ich wykorzystaniu w biologicznych metodach ochrony roślin przed szkodnikami. W ostatnim czasie prowadzi również badania nad wpływem antropopresji i zmian w sposobie użytkowania gleb na ich aktywność mikrobiologiczną. W zakresie działalności dydaktycznej prowadzi kursy z mikrobiologii środowiskowej oraz fizykochemicznych i biochemicznych metod oceny jakości gleby.

Zob. więcej...

 

 

 

 

 

mgr Paweł BONIECKI (pracownik techniczny)

 e-mail: p.boniecki@uksw.edu.pl

Absolwent Wydziału Biologii UW. Współprowadzi zajęcia laboratoryjne i prace badawcze. Zainteresowania badawcze obejmują ekologię i zachowanie zwierząt, a zwłaszcza: strategie rozrodcze i zachowania godowe; synantropizację i synurbizację; ekologię gleby i agrocenozy; procesy ekologiczne na pożarzyskach; ekosystemy polarne, subpolarne i pustynne; sukcesję, rozprzestrzenianie się zwierząt i kolonizację ekosystemów; edukację ekologiczną.

Zob. więcej...

 

 

 

 

 

 

mgr Arkadiusz BUCZYŃSKI (pracownik techniczny)

 e-mail: a.buczynski@uksw.edu.pl

Jest zatrudniony w Instytucie na stanowisku specjalisty do spraw technicznych. Jest odpowiedzialny za logistyczną koordynację badań terenowych, a poza sezonem lęgowym ptaków pracuje jako laborant. Badania terenowe prowadzi na wyspach Wisły Środkowej. Zajmuje się aktywną ochroną mew i rybitw oraz ich siedlisk, a także mapowaniem ekologicznych i biologicznych danych przy użyciu metod GIS. Członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Zob. więcej...

 

 

 

 

 

 dr Monika BUKACIŃSKA

 e-mail: m.bukacinska@uksw.edu.pl

Ekspert w dziedzinie ekologii, behawioru i ochrony ptaków. Główne zainteresowania badawcze: ekologia populacyjna, behawioralna i ewolucyjna ptaków wodnych i błotnych, zwłaszcza zagadnienia dotyczące: (a) kosztów reprodukcji, taktyk rozrodczych i strategii życiowych przy różnych warunkach siedliskowych i populacyjnych; (b) wzajemnych relacji między strukturą socjalną populacji, a obecnością alternatywnych i altruistycznych zachowań rozrodczych (zapłodnienia poza parą, pasożytnictwo lęgowe, adopcje itp.), (c) uwarunkowań proporcji płci w lęgach oraz (d) ochrony siedliskowej i gatunkowej mew i rybitw. Obiekt badań: mewy i rybitwy. Teren badań: wyspy na środkowym odcinku Wisły. Współautorka ponad 50 recenzowanych publikacji. Członek międzynarodowych organizacji ornitologicznych i behawioralnych: British Ornithologists’ Union, Ornithological Societies of North America, International Society for Behavioural Ecology, Association for Study of Animal Behaviour.

Zob. więcej...

 

 

 

 

dr Dariusz BUKACIŃSKI

e-mail: d.bukacinski@uksw.edu.pl

Ekspert w dziedzinie ekologii, behawioru i ochrony ptaków. Główne zainteresowania badawcze: ekologia populacyjna, behawioralna i ewolucyjna ptaków wodnych i błotnych, w szczególności  zagadnienia dotyczące: (a) kosztów reprodukcji, taktyk rozrodczych i strategii życiowych przy różnych warunkach siedliskowych i populacyjnych; (b) wzajemnych relacji między strukturą socjalną populacji a obecnością alternatywnych i altruistycznych zachowań rozrodczych (zapłodnienia poza parą, pasożytnictwo lęgowe, adopcje itp.), (c) uwarunkowań proporcji płci w lęgach oraz (d) ochrony siedliskowej i gatunkowej mew i rybitw. Obiekt badań: mewy i rybitwy. Teren badań: wyspy na środkowym odcinku Wisły. Autor i  współautor ponad 60 recenzowanych publikacji. Członek międzynarodowych organizacji ornitologicznych i behawioralnych: British Ornithologists’ Union, Ornithological Societies of North America, International Society for Behavioural Ecology, Association for Study of Animal Behaviour.

Zob. więcej...

 

 

 

 ks. mgr Jacek CZARTOSZEWSKI (urlop)

 e-mail: j.w.czartoszewski@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Dominika DZWONKOWSKA

 e-mail: d.dzwonkowska@uksw.edu.pl

Absolwentka  filozofii i ochrony środowiska (oba kierunki ukończyła z wyróżnieniem) oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie  filozofii. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW, gdzie prowadzi badania w zakresie ekofilozofii, etyki zwierząt, etyki środowiskowej oraz etyki cnót środowiskowych. Obecnie pracuje nad książką prezentującą etykę cnót środowiskowych, jej kierunki i przedstawicieli, a także wybrane szczegółowe problemy teoretyczne (głównie metateoretyczne). Od 2016 roku pełni funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej oraz od 2013 roku jest przedstawicielem na Polskę Międzynarodowego Towarzystwa Etyki Środowiskowej.

Zob. więcej...

 

 

 

 

dr Grzegorz EMBROS

 e-mail: g.embros@uksw.edu.pl

 

zob. więcej...

 

 

 

 

 

 

 

 

 dr Anita GANOWICZ-BĄCZYK

e-mail: a.ganowicz@uksw.edu.pl

Doktor filozofii, etyk środowiskowy. Prowadzi badania w zakresie etyki środowiskowej, ekofilozofii, antropologii filozoficznej oraz filozofii przyrody. Autorka ponad 20 recenzowanych publikacji oraz książki Spór o etykę środowiskową (WAM, Kraków 2009). Członkini Towarzystwa Naukowego Św. Franciszka Salezego. Zainteresowania naukowe koncentruje na poszukiwaniu podstaw dla zbudowania holistycznej i uniwersalnej etyki środowiska naturalnego. Bada zmiany zachodzące w relacji człowieka z przyrodą w dziejach gatunku ludzkiego oraz problematykę wyjątkowości człowieka w świecie istot żywych.

Zob. więcej...

 

 

 

 

dr Irena GROCHOWSKA

e-mail: i.grochowska@uksw.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie ekofilozofii, biolog. Prowadzi badania diagnostyczne i zajęcia dydaktyczne z zakresu antropologii filozoficznej i fizjologii zdrowia prokreacyjnego w oparciu o NaProTechnology i z zakresu nauk o mózgu w oparciu o Neurofeedback (EEG-Biofeedback, HEG-Biofeedback). Jest opiekunem pracowni Biofeedback w CLNP (Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych). Prowadzi również wykłady i warsztaty ze studentami w Podyplomowym Studium Relacji Interpersonalnych i Uzależnień na UKSW z tematyki związanej z komunikacją, profilaktyką, małżeństwem i rodziną.

Zob. więcej...

 

 

 

 

 

dr Edward GROTT

e-mail: e.grott@uksw.edu.pl

Nauczyciel akademicki z długoletnią praktyką nauczycielską w instytucjach oświatowych szkolnictwa masowego i specjalnego. Swoje zainteresowania skupia wokół funkcjonowania ucznia w szkole i rodzinie, szczególnie dziecka specjalnej troski. Nie obce są mu zagadnienia związane z bezpieczeństwem, higieną pracy nauczyciela i ucznia oraz organizacją i funkcjonowaniem różnych  instytucji oświatowych, w tym prowadzących edukację środowiskową. Powyższe łączy z zagadnieniami edukacji ekologicznej szkolnej i pozaszkolnej. Aktualnie jego badania dotyczą efektywności nieformalnej edukacji środowiskowej w działaniach skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, w wybranych ośrodkach wiejskich i miejskich.

Zob. więcej...

 

 

 

dr Krassimira ILIEVA-MAKULEC

e-mail: k.makulec@uksw.edu.pl

Adiunkt w Zakładzie Ekologii i Ochrony Gleb zajmuje się biologią i ekologią gleby. Od ponad 20 lat bada różnorodność i strukturę zespołów nicieni glebowych w ekosystemach naturalnych i przekształconych przez człowieka. Ważnym elementem badań jest poznanie powiązań organizmów w glebowej sieci troficznej, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji między nicieniami, mikroorganizmami, dżdżownicami i roślinami. Dużo uwagi poświęca wykorzystaniu nicieni, jako wskaźników stanu i zdrowotności gleby. Prowadzi również badania nad wpływem ocieplenia klimatu na nicienie glebowe. Od 2014 r. członek komitetu zarządzającego EU COST Action 1308 – Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and Outreach (ClimMani). Członek Europejskiego Towarzystwo Nematologów.

Zob. więcej...

 

 

 

 

 mgr Kamil KARABAN

e-mail: k.karaban@uksw.edu.pl

Asystent w Zakładzie Ekologii i Ochrony Gleb. Prowadzi badania nad reakcją zespołu mezofauny (skoczogonków, roztoczy i wazonkowców) na różne biotyczne i abiotyczne czynniki. Analizuje zmiany w zagęszczeniu i strukturze zespołu mezofauny. Prowadzi badania terenowe oraz eksperymenty laboratoryjne.

Zob. więcej...

 

 

 

 

 

 

 dr Leszek KARSKI (urlop)

e-mail: l.karski@uksw.edu.pl

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Zrównoważonego Rozwoju, Prawa i Zarządzania Środowiskiem Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW, dyrektor Departamentu Strategii i Komunikacji w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Autor ponad 120 publikacji naukowych, głównie z prawa energetycznego, prawa klimatycznego i prawa ochrony środowiska. Autor i współautor licznych ekspertyz, m.in. dla komisji sejmowych i senackich, Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki.

Zainteresowania naukowe: prawo ochrony środowiska, prawo energetyczne, prawo klimatyczne, prawo ochrony zdrowia.

Zob. więcej

 

 

 

 

dr Agnieszka KLIMSKA

e-mail: a.klimska@uksw.edu.pl

Absolwent filozofii i ochrony środowiska, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, asystent w Zakładzie Zrównoważonego Rozwoju, Prawa i Zarządzania Środowiskiem Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW.Jej badania naukowo-badawcze koncentrują się  przede wszystkim wokół zrównoważonego rozwoju w aspekcie filozoficznym, etycznym, edukacyjnym oraz implementacyjnym.

Od 2012 r. pełnomocnik dziekana WFCh ds. kontaktów z pracodawcami i od 2016 r. pełnomocnik Dyrektora IEiB ds. kontaktów z mediami.

Zob. więcej...

 

 

 

 

dr Marcin KLIMSKI

e-mail: m.klimski@uksw.edu.pl

Absolwent ochrony środowiska i filozofii, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, asystent w Zakładzie Edukacji Środowiskowej Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą edukacji globalnej oraz możliwości implementacji zasad etyki środowiskowej do praktyki społecznej.

Zob. więcej...

 

 

 

 

 

 

dr Agata KOSIERADZKA-FEDERCZYK

e-mail: a.federczyk@uksw.edu.pl

doktor nauk prawnych, asystent w Instytucje Ekologii i Bioetyki UKSW, radca prawny, adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, członek rady fundacji WSAA, autorka kilkudziesięciu opracowań i publikacji naukowych z zakresu ochrony środowiska i ocen oddziaływania na środowisko. Zainteresowania naukowe dotyczą prawa publicznego - w tym prawa administracyjnego, ochrony środowiska, międzynarodowego prawa ochrony środowiska, prawa porównawczego - prawo włoskie.

Zob. więcej...

 

 

 

 

dr Michał LATAWIEC

 e-mail: m.latawiec@uksw.edu.pl

Absolwent studiów magisterskich z ochrony środowiska oraz doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. Ukończył studia podyplomowe “Ochrona przyrody - podstawy naukowe, uwarunkowania prawne i praktyczne zastosowanie w działalności zawodowej” w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Pracuje jako asystent w Zakładzie Ekofilozofii Katedry Antropologii Środowiskowej w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW w Warszawie. Obecnie pełni funkcję sekretarza czasopisma naukowego Studia Ecologiae et Bioethicae. Zainteresowania badawcze koncentrują się na filozoficznych aspektach obecności człowieka w środowisku naturalnym. Prowadzi badania wokół filozoficznej perspektywy wybranych aspektów ekologii i praktycznej filozofii przyrody.

 Zob. więcej...

 

 

 

 

dr Anna MAJCHER

e-mail: a.majcher@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki wzrostu, leczenia dzieci hormonami wzrostu oraz pomiarami antropologicznymi związanymi z modelami dojrzewania. Jest autorem oraz współautorem ponad 50 prac recenzowanych oraz 100 prezentacji konferencyjnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Polskie Towarzystwo Endokrynologii Dziecięcej i Diabetologii oraz Polskie Towarzystwo Badania Otyłości.

Zob. więcej...

 

 

 

 

 

 

 

 mgr Kinga MAKUCH

e-mail: k.makuch@uksw.edu.pl

Ukończyła rozprawę doktorską w zakresie energetyki odnawialnej i ochrony środowiska. Swoje doświadczenie zdobywała m. in. w Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz w międzynarodowych kancelariach prawnych w Budapeszcie i w Warszawie. Najnowsze badania skupiają się na aspektach środowiskowych procesu inwestycyjnego w obszarze energii odnawialnej. Ponadto, Kinga Makuch specjalizuje się w sporządzaniu i negocjowaniu złożonych kontraktów długoterminowych.

Zob. więcej...

 

 

 

 

 

 

dr inż. Anna MATUSZEWSKA

e-mail: a.matuszewska@uksw.edu.pl

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Rozprawę doktorską obroniła na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyny. Jest asystentem w Zakładzie Chemii Środowiskowej IEiB, oraz w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie jako Kierownik Laboratorium Analitycznego. Jest współautorką licznych publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Specjalność badawcza skupia się wokół tribochemii, paliw alternatywnych, w tym pozyskiwane z surowców odpadowych.

Zob. więcej...

 

 

 

 

 ks. dr Jacek MELLER

e-mail: j.meller@uksw.edu.pl

Absolwent filozofii w UKSW, doktor nauk humanistycznych w zakresie etyki, asystent w Zakładzie Etyki Środowiskowej i Bioetyki, pracownik Centrum Etyki Stosowanej i Bioetyki DIGNITAS.  Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół etyki medycznej, bioetyki i ich podstaw antropologicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Bioetycznego.

 Zob. więcej...

 

 

 

 

 

 

 

dr Anna MYSZKA

e-mail: a.myszka@uksw.edu.pl

Adiunkt w Zakładzie Ekologii Człowieka. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół antropologii biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem zależności zmian obserwowanych w materiale szkieletowym wywołanych zmianami środowiska. Jest autorką oraz współ-autorką ponad 15 recenzowanych prac. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.

Zob. więcej...

 

 

 

 

 

dr Izabela OLEJNICZAK

e-mail: i.olejniczak@uksw.edu.pl

Prowadzi badania z zakresu biologii i ekologii gleby ze szczególnym uwzględnieniem zespołów skoczogonek (Hexapoda, Collembola). Bada funkcjonowanie zespołów skoczogonek w ekosystemach naturalnych i przekształconych przez człowieka (ekosystemy polarne i subpolarne, agrocenozy, pożarzyska, pustynie) oraz wzajemne relacje skoczogonek z innymi organizmami i różnorodnością środowiska. Obszar zainteresowań obejmuje także: dyspersję zwierząt i kolonizowanie środowisk, zachowania godowe i strategie rozrodcze  zwierząt oraz synantropizacja i synurbizacja, a także edukacja ekologiczna i kynologia.

Zob. więcej...

 

 

 

 

dr Jan SANDNER

e-mail: j.sandner@uksw.edu.pl

Starszy Wykładowca w Instytucie Ekologii i Bioetyki. Jego zainteresowania badawcze dotyczą, między innymi teorii systemów waloryzacji naturalnych zasobów środowiska. Konstruuje systemy zarządzania danymi (lLaboratory Information Management System - LIMS) dla laboratoriów nauk przyrodniczych oraz innych nauk. Jego laboratorium oferuje wirtualne projekty badawcze i edukacyjne realizowane pod klucz w oparciu o własne platformy IT. 

Zob. więcej...

 

 

 

 

 

 

mgr Maciej SIERAKOWSKI

e-mail: m.sierakowski@uksw.edu.pl

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na wpływie zanieczyszczeń środowiska na zdrowie populacji ludzkich. Interesuje się zanieczyszczeniami występującymi w żywności i wodzie (pierwiastki, pestycydy, pozostałości farmaceutyków), bezpieczeństwem i jakością żywności (skład chemiczny żywności), a także biochemią kliniczną (alergie pokarmowe). Współpracuje między innymi z archeologami, gdzie wykorzystuje nowoczesne metody analityczne w oznaczanie kwasów tłuszczowych (np. w naczyniach archeologicznych).

Zob. więcej...

 

 

 

 

 

 

Polski