PRACOWNICY SAMODZIELNI

 

Dr hab. Katarzyna Góralczyk

e-mail: k.goralczyk@uksw.edu.pl

 

Profesor w zakresie nauk o zdrowiu, od początku pracy zawodowej zajmuje się badaniem narażenia ludzi na zanieczyszczenia środowiskowe (np. zanieczyszczenia pobierane z żywnością), oceną ryzyka związanego z obecnością tych zanieczyszczeń, jak również organizacją badań biomonitoringu narażenia na biomarkery tych zanieczyszczeń. Zajmuje się opracowywaniem i weryfikacją metod analitycznych wykorzystywanych do oznaczania pozostałości pestycydów w żywności jak również trwałych zanieczyszczeń organicznych w materiale biologicznym pochodzącym od ludzi, ich walidacji łącznie z szacowaniem niepewności wyników. Organizowała badania biegłości w zakresie oznaczania pozostałości pestycydów w żywności wg normy ISO/IEC 43. Uczestniczyła w przygotowywaniu aktów prawnych dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) pestycydów w żywności, zasad organizacji urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w żywności i pobierania próbek.

zobacz więcej...

 

 

 

Prof. UKSW dr hab. Andrzej KULCZYCKI

e-mail: a.kulczycki@uksw.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe: a/ Instrumenty techniczne i technologiczne w ochronie środowiska; b/ Matematyczne modelowanie procesów chemicznych z udziałem środków smarowych i paliw silnikowych; c/ Kataliza, jako instrument ograniczenia uciążliwości procesów technologicznych dla środowiska; d/ Zagadnienia transportu energii w układach molekularnych; e/ Ocena ekologicznych skutków rozwoju transportu; f/  Biopaliwa i inne odnawialne źródła energii.

zobacz więcej...

 

 

 

 

 

Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew ŁEPKO

e-mail: z.lepko@uksw.edu.pl

Obszar zainteresowań naukowych: historia i filozofia nauk behawioralnych, antropologia filozoficzna, ewolucyjna teoria poznania, filozofia środowiskowa, filozofia zrównoważonego rozwoju.

zobacz więcej...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. UKSW dr hab. Grzegorz MAKULEC

e-mail: g.makulec@uksw.edu.pl

Profesor w Zakładzie Ekologii i Ochrony Gleb. Zajmuje się zoologią i ekologią organizmów glebowych, w tym głównie biologią i ekologią dżdżownic. Interesuje go głównie rola zwierząt w kształtowaniu właściwości gleb mineralnych i organicznych, przede wszystkim w kontekście zachowania i odnowy zasobów humusu glebowego i poprawy żyzności. Prowadzi także badania nad introdukcją wybranych grup fauny celem rekultywacji gleb zdegradowanych i zmęczonych.

zobacz więcej...

 

 

 

 

 

Prof. zw. dr hab. Krzysztof OPALIŃSKI

e-mail: k.opalinski@uksw.edu.pl

 

Biolog, profesor nauk przyrodniczych. Od pięćdziesięciu lat zajmuje się bioenergetyką zwierząt – bezkręgowców i ryb, szczególnie w strefach polarnych, w Arktyce i Antarktyce. Główne zainteresowania to metabolizm oddechowy, kompensacja metaboliczna w niskich temperaturach, ekologia planktonu i bentosu w strefach polarnych. Prof. Opaliński uczestniczył w ponad dziesięciu ekspedycjach naukowych lądowych i morskich do Arktyki i Antarktyki oraz Oceanii. Jego aktualne badania dotyczą przepływu energii przez ekosystem Wisły i konkurencji wewnątrzgatunkowej ryb i bezkręgowców. Jest autorem pond stu publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych. Był członkiem Komitetu Ekologii PAN, Komitetu Badań Polarnych PAN, jest członkiem Komitetu Badań Morza PAN.

zobacz więcej...

 

 

 

 

Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard F. SADOWSKI

e-mail: r.sadowski@uksw.edu.pl

Zatrudniony na stanowisku profesora w Katedrze Antropologii Środowiskowej. W badaniach podejmuje filozoficzną refleksję nad kryzysem środowiskowym i  zrównoważonym rozwojem, szczególnie zaś nad powiązaniami pomiędzy religią i środowiskiem oraz religijnymi podstawami relacji człowieka do przyrody.

Jest członkiem następujących towarzystw naukowych: International Association for Environmental Philosophy; The International Society for the Study of Religion, Nature and Culture;  European Forum for the Study of Religion and the Environment;  Forum on Religion and Ecology,  and Catholic Coalition on Climate Change. Jest autorem ponad 50 publikacji.

zobacz więcej...

 

 

 

 

Dr hab. Jacek TOMCZYK

e-mail: j.tomczyk@uksw.edu.pl

 

Profesor z obszaru biologii człowieka. Zainteresowania badawcze obejmują obszar antropologii szkieletowej oraz odontologii. Jest autorem i współautorem ponad 50 recenzowanych prac. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Europejskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Paleoodontologicznego. Od 2004r. jest członkiem francuskiej misji wykopaliskowej (dyrektor misji: prof. O. Rouault – University of Lumière Lyon II oraz prof. Maria Grazia Masetti- Rouault – Ecole de Hautes Etudes, Paris) prowadzącej pracy w starożytnej Terce i Tell Masaikh (Syria) ora w Qasr Shamok (Iraq).

czytaj więcej...

 

 

 

 

Prof. zw. dr hab. Janusz UCHMAŃSKI

e-mail: j.uchmanski@uksw.edu.pl

 

Modelowanie matematyczne procesów ekologicznych i ewolucyjnych. Dynamika układów ekologicznych. Modelowanie osobnicze. Ekologiczne oddziaływania miedzy osobnikami. Konkurencja wewnątrzgatunkowa. Zmienność osobnicza. Ogólne problemy dotyczące zastosowania matematyki w biologii.

zobacz więcej...

 

 

Polski