Tezy na egzamin magisterski: SPECJALIZACJA MONITORING ŚRODOWISKA

Specjalizacja

Monitoring Środowiska

 

Obszar Ekologii i Ochrony Gleb

1. Na dwóch przykładach omów biotechnologie z wykorzystaniem drobnoustrojów stosowane w ochronie środowiska.

 • Błaszczyk M.K. 2014. Mikrobiologia środowisk. PWN, Warszawa.
 • Nicklin J., Graeme-Cook K., Kilington R. - 2004 - Mikrobiologia . Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN. (lub nowsze wydania)
 • Schlegel H. – Mikrobiologia ogólna. Wydawnictwo PWN (2003).

 

2. Zjawisko zmęczenia gleby – przyczyny, skutki i przeciwdziałanie.

 • Błaszczyk M.K. 2014. Mikrobiologia środowisk. PWN, Warszawa.
 • Nicklin J., Graeme-Cook K., Kilington R. - 2004 - Mikrobiologia . Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN. (lub nowsze wydania)
 • Schlegel H. – Mikrobiologia ogólna. Wydawnictwo PWN (2003).

 

3. Definicja, cel i zadania monitoringu biologicznego, organizacja monitoringu biologicznego w Polsce, pozycja biomonitoringu w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska.

 • Zimny H. Ekologiczna ocena stanu środowiska: bioindykacja i biomonitoring. ARW Grzegorczyk, Warszawa, 2006.
 • Przegląd Przyrodniczy Tom IX, Zeszyt 1-2,. Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin, 1998 (zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej „Monitoring i indykacja w ochronie przyrody”).
 • Biuletyn Monitoringu Przyrody 1/2000; 1/2000 (2); 1/2000/2; 1/2002 (3); 1/2003/4; 1/2004 (5)
 • http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/

 

4. Zastosowanie bioindykacji w praktyce monitoringu środowiska. Metody, parametry i wskaźniki stosowane w monitoringu fauny glebowej.

 • Dynowska M., Ciecierska H., (red.) Biologiczne metody oceny stanu środowiska, Tom I, Ekosystemy lądowe Podręcznik metodyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013.
 • Ciecierska H., Dynowska M. (red.) Biologiczne metody oceny stanu środowiska, Tom II, Ekosystemy wodne Podręcznik metodyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013.
 • Traczewska T.M., Biologiczne metody oceny skażeń środowiska, Wrocław, 2011.
 • Panek P. Wskaźniki biotyczne stosowane w monitoringu wód od czasu implementacji w Polsce ramowej dyrektywy wodnej, Przegląd Przyrodniczy XXII, 3 (2011): 111-123.
 • Jankowski W., Zastosowanie bioindykacji w praktyce monitoringu środowiska na przykładzie północno-wschodniej Polski. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Agencja Wydawnicza Poligraficzno-Księgarska „Bibliofil” Sp. z o.o., Warszawa, 1994.

 

5. Przyczyny degradacji środowiska glebowego. Wpływ chemizacji i intensyfikacji rolnictwa na środowisko glebowe. Metody ochrony i regeneracji gleby.

 • Karczewska A. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Wierzbicka M. Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2015.
 • Tyburski J., Makulec G. (red.), Fauna gleb użytkowanych rolniczo a ich urodzajność. Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013.
 • Kajak. A., Biologia gleby. Wydanie I. Wyd. SGGW, 2016.

 

6. Opisz budowę profilu gleby leśnej.

 • Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U. Prusinkiewicz Z., Badania ekologiczno-gleboznawcze, PWN, 2005.

 

7. Opisz właściwości próchnicy glebowej i jej znaczenie dla funkcjonowania systemu glebowego.

 • Kajak. A., Biologia gleby. Wydanie I. Wyd. SGGW, 2016.

 

8. Wyjaśnij na przykładzie, czy gatunki występujące w niskich liczebnościach mają mniejsze znaczenie dla ekosystemów niż gatunki występujące masowo?

 • Weiner J., Życie i ewolucja biosfery, 2012, PWN.
 • Krebs Ch.J., Ekologia Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności, 2011, PWN.
 • Najberek K., Solarz W., Gatunki obce, przyczyny inwazyjnych zachowań i sposoby zwalczania, Kosmos, 65, 2016, 1: 81-91.

 

9. Klasyfikacja fauny glebowej – podaj przykłady.

 • Makulec G., Ilieva-Makulec K. 2013. Ogólna charakterystyka fauny glebowej (W: Fauna gleb użytkowanych rolniczo a ich urodzajność, red. J. Tyburski, G. Makulec). Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 10-34.
 • Kajak. A., Biologia gleby. Wydanie I. Wyd. SGGW, 2016.

 

10. Rola fauny glebowej w dekompozycji materii organicznej.

 • Wojewoda D., Kajak A., Szanser M., Rola mezo- i makrofauny w funkcjonowaniu gleby, Kosmos, 51, 1, 105-114, 2002.
 • Kajak. A., Biologia gleby. Wydanie I. Wyd. SGGW, 2016.
 • Tyburski J., Makulec G. (red.). Fauna gleb użytkowanych rolniczo a ich urodzajność. Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013

 

Obszar Ekologii Środowisk Wodnych i Lądowych

1. Sztuczne zbiorniki wodne: potrzeba cywilizacyjna czy zagrożenie dla człowieka, zwierząt i roślin w Polsce.

 • Dobrowolski K.A., Lewandowski K. (red.) 1988. Ochrona środowisk wodnych i błotnych w Polsce,  IE PAN,  Dziekanów Leśny.
 • Dombrowski A., Głowacki Z., Jakubowski W. (red.) 2002 Korytarz ekologiczny doliny Bugu. Stan – Zagrożenia- Ochrona. IUCN, Warszawa.
 • Gacka-Grzesikiewiecz E. (red.) 1995. Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia. IUCN, Warszawa.
 • Jankowski W., Świerkosz K. (red.) 1995. Korytarz ekologiczny doliny Odry. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia. IUCN, Warszawa.
 • Kot H. i Dombrowski A. (red.) 2001. Strategia ochrony Fauny na Nizinie Mazowieckiej. MTOF, Siedlce.
 • Krogulec J. (red.) 1998. Ptaki łąk i mokradeł Polski. Stan populacji, zagrożenia i perspektywy ochrony. IUCN, Warszawa.

 

2. Życie w koloniach (grupach) lęgowych - przyczyny, koszty i korzyści na przykładzie zwierząt wodnych i błotnych.

 • Krebs Ch. J., Ekologia, Warszawa: PWN, 2011.
 • Karuse J., Ruxton G.D. 2002 Living in Groups. Oxford Univ. Press
 • Burger J., Gochfeld M. 1990. The Black Skimmer. Social Dynamics of a Colonial Species.Colombia Univ. Press
 • Burger J., Gochfeld M. 1991. The Common Tern. Its Breeding Biology and Social Behavior. Colombia Univ. Press
 • Krebs J.R., Davies N.B. 2001. Wprowadzenie do ekologii behawioralnej., PWN, Warszawa

 

3. Konflikt między człowiekiem i zwierzętami rybożernymi terenie zbiorników śródlądowych: mity, rzeczywistość oraz formy rozwiązywania problemu.

 • Dobrowolski K.A., Lewandowski K. (red.) 1988. Ochrona środowisk wodnych i błotnych w Polsce,  IE PAN,  Dziekanów Leśny.
 • Bukacińska M., Bukaciński D., Cygan J.P., Dobrowolski K.A., Kaczmarek W. 1995. Przyrodniczo-ekonomiczna waloryzacja stawów rybnych w Polsce. (K.A. Dobrowolski, red.), IUCN Poland, Warszawa.
 • Bukacińska M., Bukaciński D., Cygan J.P., Dobrowolski K.A., Kaczmarek W. 1996. The importance of fish ponds to waterfowl in Poland. Acta Hydrobiologica 37, Suppl. 1: 57-73.

 

4. Wyjaśnij znaczenie wykorzystywania metod molekularnych w ochronie przyrody.

 • Avise J. C., Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008
 • Freeland J.R., Ekologia molekularna, Warszawa: PWN, 2008

 

5. Aktywna ochrona zwierząt: za i przeciw.

 

6. Znaczenie badań populacyjnych i behawioralnych dla ochrony gatunkowej.

 • Krebs Ch. J., Ekologia, Warszawa: PWN, 2011.
 • Symonides E., Ochrona Przyrody, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008

 

Obszar Modelowania i Waloryzacji Środowiska

1. Jak w skali czasu geologicznego zmieniała się różnorodność biologiczna Ziemi?

 • Dzik J. 1992 Dzieje życia na Ziemi. Wprowadzenie do paleobiologii. PWN, Warszawa.

 

2. Omów właściwości modelu układu dwóch konkurujących gatunków.

 • Uchmański J. 1992. Klasyczna ekologia teoretyczna. PWN, Warszawa.

 

Obszar Ekologii Człowieka

1. Wybrane choroby cywilizacyjne i ich związek ze zmianami środowiska.

 • Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka. Warszawa: PWN, 2005: 120–226.
 • Romer T.E. (red.), Zaburzenia hormonalne u dzieci i młodzieży. Warszawa: Omnitech Press, 1993: 353-364.
 • Robinson S.L., Patologia. Wrocław: Wyd. Urban and Partner, 2003: 301–349.

 

2. Reakcja człowieka na zmiany środowiskowe: adjustacja, adaptabilność i adaptacja.

 • Piontek J., Stres w  populacjach pradziejowych: założenia, metody i wstępne wyniki badań, w: Biologia populacji ludzkich współczesnych i pradziejowych, Rożnowski F. (red.), Słupsk, 2012:321–345.
 • Lewin R., Wprowadzenie do ewolucji człowieka, Warszawa: Prószyński – S-ka 2002:107–115.
 • Wolański N., Ekologia człowieka. Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze. Tom 1, Warszawa: PWN: 116–158.

 

Obszar Chemii Środowiskowej

1. Metody monitoringu żywności i jego znaczenie dla toksykologicznego bezpieczeństwa człowieka.

 • Toksykologia współczesna – W. Seńczuk, PZWL, Warszawa, 2016.
 • Toksykologia żywności bez tajemnic – S. Ball, Medyk, Warszawa, 1992.
 • Toksykologia żywności – M. Nikonorow, B. Urbanek-Karłowska, PZWL, Warszawa.

2. Związki zaburzające homeostazę organizmu człowieka – charakterystyka i źródła uwalniania tych zanieczyszczeń do środowiska.

 • Toksykologia współczesna – W. Seńczuk, PZWL, Warszawa, 2016.
 • Toksykologia żywności bez tajemnic – S. Ball, Medyk, Warszawa, 1992.
 • Toksykologia żywności – M. Nikonorow, B. Urbanek-Karłowska, PZWL, Warszawa.
 • K. Góralczyk, A. Hernik, K. Czaja, P. Struciński, W. Korcz, T. Snopczyński, J.K. Ludwicki – Związki halogenoorganiczne – stare i nowe zagrożenia dla ludzi., Roczn. PZH, 2010, 61, 109-117.

 

Polski